Product > Other
 
     นอกจากบรรจุภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่มและของรับประทานทั่วไปแล้ว เรายังทำบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้กับสินค้าประเภทต่างๆ ที่ลูกค้าได้ระบุมา ซึ่งบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าได้ใน ระดับมาตรฐานสินค้าเดียวกัน